XRESOURCES

Поради постоянно нарастващата диверсификация на корпоративните ресурси в производствените предприятия, ние създадохме системата XRЕSOURCES, която да отговори на нуждите на бизнеса. XRЕSOURCES систематизира и визуализира информацията за персонала, материалите, оборудването, продуктовите дефиниции и рецепти на база количествени и качествени параметри спрямо предварително зададени критерии. Така Вие имате една по-цялостна картина на ресурсите, с които разполагате.

   Функционалности

  • Персонал: информация за брой служители, квалификации, обучения и лична информация
  • Материали: подробно описание, състав и класификация на материалите, както и предефинирани индустриални стандарти за качество
  • Оборудване: пълно описание на оборудването, капацитет, поддръжка и оперативни разходи
  • Продуктови дефиниции: материали и процедури нужни за изработката на определен продукт, както и продуктови маршрути в производствения процес

   Ползи

  • Значително увеличаване на възможностите за стратегическо планиране особено при комбинация с модула XPLANNING
  • Подобряване на контрола на качество
  • Прозрачност и по-добър контрол на складовите наличности
  • По-ефективно алокиране на ресурси