XERP система за производители и преработватели на селскостопански култури

Цел на системата

Целта на Агро XERP е да оптимизира работата на производители и преработватели на селскостопански култури чрез автоматизиране на производствени, бизнес и логистични процеси.

Основни проблеми, които системата решава

 • Липса на визуализация на рандемана в реално време
 • Неефективно следене на месечните количества продукция за клиенти отнемащи много време
 • Неефективно следене на входа и изхода на продукцията от предприятието
 • Трудно следене на качествените показатели на продукцията и липсата на история

Акценти

 • Визуализацията на рандемана в реално време дава възможност да се следи производителността на всяка една смяна
 • По-лесно следене на плащанията от клиентите на предприятието чрез дигитализиране на счетоводните документи
 • Улеснено управление на договорните взаимоотношения с всички клиенти на предприятието
 • Автоматизирано регистриране на камионите при вход и изход
 • Оптимизиране на качествения контрол, чрез дигитализиране на проби от различните партиди
 • Оптимизиране на процесите за пакетиране и експедиране на продукция, чрез показване в реално време на партидите в производство

Основни функционалности

Материали

 • Въвеждане и редакция на различни видове опаковки и консумативи, които се използват за складиране и експедиране на продукцията като чували, палети, скари и др.

Партиди

 • Задаване на производствени партиди
 • Възможност за въвеждане на качествени показатели за всяка една партида от лаборанти

Клиенти

 • Създаване, редакция и менажиране на контрагенти, с които работи предприятието

Автомобилна везна

 • Следене на движението на материали и продукция през входа и изхода на предприятието посредством софтуер за управление на автомобилни везни
 • Възможност за справки по кантарни бележки, водачи, фирми,превозни средства и др.

Потребители

 • Създаване и редакция на потребители, които използват системата, както и задаване на различни нива на достъп. (лаборанти, логистика, работници, пакетаж, финанси и супер потребител)

Фактури

 • Издаване на двуезични фактури и други счетоводни документи за продукцията
 • Възможност за финансови справки

Склад

 • Създаване и редакция на неограничен брой виртуални складове с различен тип – консумативи и продукция
 • Визуализация на наличностите по складове
 • Вписване на наличности от нови доставки и причисляване към контрагента, от който са закупени
 • Задаване на минимални количество на продукция и консумативи на склад. При падане под минималното зададено количество системата известява потребителя

Рандеман

 • Следене на продукцията на предприятието в реално време посредством дозиращи или друг тип електронни везни
 • Визуализиране на рандемана в реално време на дисплей в производството