XMAINTENANCE

Безпроблемната работа на машините и навременната реакция при възникнала авария са в основите на ефективното функциониране на производствените мощности във всяко индустриално предприятие. XMAINTENANCE предоставя широк набор от комплексни инструменти за успешно управление на поддръжката във всяко едно производство.

Основната цел на системата е да подобри процесите и да редуцира времето нужно за констатиране, докладване и отстраняване на аварии в производствените участъци, както и да улесни превантивните ремонти и профилактики. Всяка една машина може да бъде свързана със системата, като нейният статус на работа е видим в реално време. При възникване на авария мениджърът поддръжка получава веднага нотификация и информация за проблема, като по този начин работата по отстраняването му може да започне веднага.

Всяка една регистрирана авария и проблем биват запазвани в системата за анализ на по-късен етап, както и с цел натрупване на статистическа информация за най-честите аварии, ремонти и използвани резервни части. В дългосрочен план това помага за локализиране на проблемни участъци в производството и за по-добра превантивна поддръжка.

Най-силната страна на модула е използването на Predictive Maintenance. Той се основава на използването на машинно обучение и анализ на данни, за да се предскажат потенциални откази или проблеми с оборудване преди те да се случат. Работата на predictive maintenance започва със събиране на данни от сензори и други източници, които наблюдават състоянието на оборудването. Тези данни могат да включват параметри като вибрации, температура, налягане, електрически сигнали и други. Събраните данни се използват за обучение на модели на машинно обучение, които анализират сигналите и предсказват вероятността за отказ или проблем в бъдеще.

Неговите ползи са следните:

 • Намаляване на неочакваните спирания на оборудване, като се предсказват откази или проблеми. Това намалява загубите на предприятието и увеличава неговия производствен капацитет, като същевременно намалява себестойността на продукцията.
 • Оптимизация на поддръжката – системите за predictive maintenance позволяват на операторите и инженерите да планират и извършват поддръжка само когато това е необходимо, вместо да извършват редовна поддръжка на база на график. Това намалява разходите за поддръжка и резервни части и увеличава ефективността на процеса.
 • Увеличаване на живота на оборудването – предварителното откриване на проблеми и технически откази позволява на операторите да предприемат подходящи мерки, за да предотвратят повреди и да удължат живота на оборудването.

   Функционалности

 • По-бърза реакция при възникване на проблем или авария в производството
 • Подобряване на превантивната поддръжка
 • Информация за всички машини в реално време значително намалява времето за реакция
 • Единна база данни с всички машини, частите за тях и документацията;
 • Събиране и анализ на статистически данни за аварии и ремонти
 • Справка за изгубено оперативно време поради аварии за всяка една смяна, машина и производствен участък.

   Ползи

 • Следене на статуса на машините в реално време
 • Възможност за докладване на авария и нейния вид чрез локален тъч терминал
 • Следене на количествата резервни части за всяка една машина
 • Задавани на дефицитни стойности за резервните части
 • Нотификация при възникнало производствено събитие
 • Календар с нотификации за по-добра превантивна поддръжка