Цел на системата

XCRM управлява всички дейности по изготвяне на оферти, извършване на продажби, фактуриране, опаковане и експедиция на продадените стоки и продукти.

Ползи

  • Автоматизиране и дигитализиране на документооборота между фирмата и клиентите
  • Детайлна информация за кореспонденцията с клиентите
  • Пълна история на всички поръчки, оферти и договори
  • Възлагане на задачи и тяхното проследяване
  • Автоматизиране на процеса по продажба и експедиция
  • Улеснено управление на рекламациите

Основни функционалности

Клиенти и Контакти

Служи за въвеждане нови или промяна на съществуващи клиенти и контакти. Системата следи и записва цялата кореспонденция извършена с клиента.

Делегиране на Задачи

Служи за управление на вътрешно фирмените задачи. Нововъведените задачи биват причислявани към служител на фирмата, като те могат да получава различни нотифицирания за промяна на тяхното състояние.

Оферти

Служи за въвеждане на нови и промяна на текущо постъпили оферти от клиентите. Офертата може или да се въведе ръчно въз основа на получено от клиента по е-mail запитване, или да бъде генерирана автоматично въз основа на въведеното запитване от „Портала за клиенти“.

Договори

Представлява регистър от всички подписани договори между предприятието и неговите клиенти.

Поръчки

Служи за въвеждане на нови и промяна на текущо постъпили поръчки от клиентите. Потвърждението на дадена оферта води до автоматичното създаване на поръчка в система. Новосъздадената поръчка може или да се изпрати автоматично по e-mail на клиента, или да му се предостави в „Портала за клиенти“, където той може да следи нейния статус и всички последващи документи. Към поръчката могат да се вписват коментари и въпроси, а също така да се прикачват файлове, както от страна на служителите, така и от клиента. По този начин се документира цялостния процес по изпълнение на продажбата.

Експедиция

Следи за транспортирането на пратките до клиентите. Транспортът може да се извършва от външна спедиторска фирма или от вътрешно фирмен транспорт. Информацията за експедираната пратка може или да се изпрати автоматично по е-mail на клиента (съдържащ информация за датата на експедиция, спедитора и евентуално номер за проследяване на пратката) или да му се предостави в „Портала за клиенти“, където той може да следи датата на доставка. Към експедицията могат да прикачат или генерират различни документи (опаковъчни листове, фактури, товарителници, ЧМР и др.).

Рекламации

Служи за въвеждане на нови и промяна на текущо постъпили рекламации от клиенти, които съдържат всички необходими документи (снимки, чертежи и др.) доказващи възникналия дефект. Рекламацията може или да се въведе ръчно служителя, или на клиента да се предостави възможност сам да я въведе чрез „Портала за клиенти“.

Портала за клиенти

Порталът за клиенти има за цел да автоматизира и облекчи комуникацията между фирмата и нейните клиенти. В него всяка информация се въвежда еднократно и се запазва, като по този начин има пълна историята на цялата комуникация между него и предприятието.