Цел на системата

Целта на XFINANCES е да оптимизира и автоматизира управлението на финансите на предприятието – издаване на фактури, кредитни и дебитни известия, следене на извършените плащания от клиентите, управление на паричните потоци, синхронизация на издадените документи със счетоводна система и други.

Ползи

  • Дигитализиране на документооборота
  • Лесно следене на задълженията от страна на клиентите
  • Автоматизиран процес за предаване на информация към счетоводни системи
  • Нотифициране на служителите и клиентите за просрочени плащания
  • Възможност за интеграция с електронно банкиране с цел автоматично получаване на постъпилите плащания от клиентите
  • Управление на всички парични потоци по сметките

Основни функционалности

Фактури

Служи за издаването на счетоводни документи в системата (фактури, проформи фактури, кредитни и дебитни известия), като всеки един от тях може да бъде редактиран или анулиран до определен момент. Издадените документи мога да се изпратят автоматично по e-mail на клиентите или да се публикуват в „Портала за клиенти“ (от модула XCRM).

Следене на плащания

Служи за следене на извършените плащания от клиенти и към доставчици.

  • Плащания от Клиенти – когато за фактурите след датата на падеж не е постъпило плащане, системата автоматично нотифицира клиента по e-mail, за неплатените фактури и публикува информация за тях в „Портала за клиенти“ (от модула XCRM).
  • Плащания към Доставчици – когато за фактурите издадени от доставчика не е извършено плащане, системата автоматично нотифицира служителите отговарящи за доставките.

Управление на каса и банка

Позволява управлението на паричния поток на неограничен брой сметки и подсметки.

Връзка с външни системи счетоводни системи

Служи за автоматичното изпращане на издадените документи към външен счетоводен софтуер като Ажур, Бизнес Навигатор, ЕДИС-АСО, Профит и други.

Връзка с електронно банкиране

Служи за автоматичното получаване на постъпилите плащания в сметките на предприятието чрез интеграция с електронното банкиране