Цел на системата

Целта на XSTORE е да оптимизира и автоматизира управлението на складовото стопанство на предприятието.

Ползи

  • Автоматизиране на документооборота свързан с вътрешно складовите операции
  • Бърза и лесна проверка на складовите наличности
  • Следене на минимални наличности за артикулите
  • Детайла информация за движението на артикулите в складовете
  • Улеснено управление на рекламациите

Основни функционалности

Складове

Дефиниране на неограничен брой складове с техните реквизити (отговорник склад, статус и др.).

Групи и подгрупи

Създаване на дървовидна йерархична структура от групи и подгрупи на артикулите, с които ще се оперира в складовете.

Артикули

Дефиниране артикули с техните реквизити (минимално количество, тип, доставна цена и др.).

Входящ контрол

Осъществява окачествяването на доставената суровина, което може да се извършване при вписване на суровините или на по-късен етап. След окачествяването може да се премине в някои от следните операции:

  • директно вписване в склада;
  • рекламация към доставчик (връзка с модула XSUPPLY);
  • бракуване.

Вписване

Вписване на наличности за избрани артикули в складовете с възможност за маркирането им чрез етикетни принтери.

Изписване

Позволява изписване на наличности за избрани артикули по партиди от складовете чрез баркод четци или мобилни устройства.

Трансфер

Позволява трансфериране на наличности за избрани артикули между складовете, като системата подготвя необходимите документи (разписка за получаване, складова разписка).

Инвентаризация

Подпомага физическата проверка на наличностите на избрани артикули чрез създаване на графици за инвентаризация към началниците на съответните складове.

Бракуване

Модулът позволява отчитането на брак по артикул и работен център, като отчетените количествата влизат, като наличност в склад „Брак“.

Дефицит

Позволява следенето на минимални наличности за артикулите в складовете посредством сигнализиране чрез email или съобщения в системата.

Справки

Дава детайлна картина за всички движения на артикулите по складовете чрез богат набор от справки.