XERP система за управление на електроцентрали

Цел на системата

Целта на системата XERP е да оптимизира и автоматизира управлението на бизнес процесите в предприятия произвеждащи електроенергия – управление и контрол на доставките и навременното снабдяване, управление на неограничен брой складови наличности, регистриране на аварии и поддръжка на съоръжения.

Основни проблеми, които системата решава

 • Тромав и бавен процес по одобряване на заявки за доставка
 • Дигитализиране на голяма част от оперативните документи
 • Улеснява достъпът до данните на съответното съоръжение в предприятието
 • Намаляване на фактора „човешка грешка“
 • По-ефективно проследяване на движенията по складове
 • Редуциране на времето по обслужване на аварии и поддръжка на съоръжения

Акценти

 • Автоматизиране и оптимизиране на процеса по снабдяване на предприятието с резервни части и материали
 • Електронно изпълнение на заявки за доставка с „n“ нива на одобрение
 • Значително подобряване на справките за движенията по складове
 • Автоматизиране на процеса по управление на авариите и поддръжката на съоръженията
 • По-ефективно използване на ресурси и складови наличности, чрез по-добро планиране
 • Визуализация на цялата структурата от съоръжения на предприятието в йерархичен модел, което позволява по-бърз достъп до данни на всяко едно от тях
 • По-добър финансов контрол на разходите
 • Управление на взаимоотношенията с клиенти чрез опростен CRM
 • Уеб базирана система с адаптивен интерфейс, която може да бъде достъпвана от мобилни устройства и настолни компютър

Основни функционалности

Номенклатура

 • Визуализация на номенклатурата в йерархичен модел

 • Групи и подгрупи – дефиниране на основни групи и подгрупи на материалите

 • Материали – дефиниране на материали и причисляването им към определени групи и подгрупи

 • Цехове – дефиниране на цехове в системата

 • Потребители – регистриране на потребители със съответното ниво за достъп до системата

 • Роли – регистриране на нива за достъп до различните модули на системата

Складове

 • Създаване и управление на неограничен брой складове

 • Следене на моментните наличности във всеки един склад

 • Вписване и изписване на материали от и към избран склад

 • Пълна статистическа информация за движенията по складове

 • Нотификации при намаляване на наличностите под съответно зададения минимален праг

Съоръжения

 • Създаване и управление на неограничен брой съоръжения

 • Визуализиране на съоръженията в йерархична структура

 • Въвеждане на технически параметри към всяко съоръжение

 • Регистър с аварии на съоръженията

 • Сигнализиране при необходимост от извършване на поддръжка

Заявки за материали

 • Създаване и редактиране на заявки за доставка на материали

 • Одобрение на заявките от „n“ нива преди закупуване или изписване на материалите от съответния склад

Справки и доклади

 • Наличности – справки за моментната наличност на материалите по складовете

 • Картон на материала – детайлна справка за движението на количествата на материалите за определен период

 • Вписвания – справка за всички доставени количества на материалите за определен период

 • Изписване – справка за всички отпуснати количества на материалите за определен период

 • Заявки – детайлна справка за статуса и движението на заявките и артикулите в тях за определен период от време